جايگاه فروع دين در كتاب‌هاي درسي دورة متوسطة اول

سيروس محمودي/ استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه پيام نور تهران، ايران sirous1218@yahoo.com
دريافت: 22/06/1399 ـ پذيرش: 03/11/1399

چكيده
پژوهش حاضر با هدف بررسي جايگاه فروع دين در كتاب‌هاي درسي دورة متوسطة اول انجام شده است. روش پژوهش، توصيفي و از نوع تحليل محتواست. جامعة آماري پژوهش شامل كلية كتاب‌هاي درسي دورة متوسطة اول مي‌باشد كه با روش نمونه‌گيري هدفمند چهار عنوان كتاب (پيام‌هاي آسمان، مطالعات اجتماعي، فارسي و آمادگي دفاعي) با دوازده جلد در نمونه قرار گرفت. ابزار اندازه‌گيري چك‌ليست تحليل محتواي محقق‌ساخته بوده كه روايي آن مورد تأييد كارشناسان بوده و پايايي آن با روش ويليام اسكات، 92 درصد محاسبه شده است و شيوة پردازش داده‌ها بر اساس روش آنتروپي شانون بوده است. مهم‌ترين يافته‌هاي پژوهش بيانگر اين است كه در كتاب‌هاي درسي دورة متوسطة اول به‌ترتيب به فرايض نماز، تولي، جهاد و تبري با ضريب اهميت 174/0، 166/0، 149/0، 148/0 بيشترين توجه، و به فرايض نهي از منكر، روزه، امر به معروف، زكات، خمس و حج به ترتيب با ضريب اهميت 055/0، 074/0، 067/0، 062/0، 035/0، 067/0 توجه بسيار كمي مبذول شده است. در مجموع، يافته‌هاي پژوهش بيانگر اين است كه در كتاب‌‌‌هاي درسي دورة متوسطة اول به‌طور متعادل و متوازن به فرايض فروع دين توجه نشده است.

كليدواژه‌ها: فروع دين، تربيت ديني، كتاب‌هاي درسي، تحليل محتوا.

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
24
شماره صفحه: 
99