نگاهي تطبيقي به‌ مضامين تعليم و تربيت آينده‌گرا و مؤلفه‌هاي سند تحول بنيادين آموزش‌ و پرورش جمهوري اسلامي ايران

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال دهم، شماره اول، پياپي 19، بهار و تابستان 1397

سيده‌نجمه تقوي‌نسب/ دانشجوي دكتراي فلسفه تعليم و تربيت    taghavinasab.n@gmail.com
محمدحسن كريمي/ استاديار دانشكده علوم تربيتي دانشگاه شيراز
دريافت: 22/11/1396 ـ پذيرش: 05/05/1397
چکيده
اين پژوهش به ‌هدف ايجاد درکي دقيق از واقعيت‌هاي جهاني و پيش‌رو در حوزة آموزش‌وپرورش، از منظر رويکرد بازسازي اجتماعي آينده‌‌گرا، انجام ‌شده ‌است. در اين راستا سند تحول بنيادين آموزش‌وپرورش جمهوري اسلامي ايران، از جهت ميزان توجه آن به ‌چالش‌ها و الزامات آينده بررسي شده ‌است. بنابراين، در مرحلة اول، با استفاده از روش تحليل محتواي کيفي عرفي، چهار مضمون سازمان دهنده، در قالب الزامات آموزشي، شخصيتي، اجتماعي و فرهنگي و ساختاري، از جامعة آماري موردنظر، استخراج شدند. در مرحله بعد، با استفاده از تحليل محتواي کمي وکيفي، ميزان مطابقت سند تحول با چارچوب به‌دست‌آمده، بررسي شد. نتيجة تحقيق نشان مي‌دهد که در اين سند معنا‌يابي و شناخت صحيح ارزش‌ها، مورد تأکيد فراوان قرار گرفته است؛ اما نگاه آينده‌گرايانه نسبت به ‌زمينه‌هاي مختلف، ازجمله زمينه‌هاي فرهنگي، اجتماعي و ويژگي‌هاي شخصيتي، کم‌رنگ است. بنابراين، لازم است که براي توسعه مهارت آينده‌نگري در دانش‌آموزان و معلمان و تقويت چشم‌انداز آينده‌نگر در سند تحول، راه‌کارهايي در نظرگرفته شوند.
کليدواژه‌ها: آلوين تافلر، بازسازي اجتماعي آينده‌گرا، سند تحول بنيادين آموزش‌وپرورش، تعليم و تربيت.