بررسي دلالت‌هاي تربيتي آيات تعليم و تزكيه

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال دهم، شماره اول، پياپي 19، بهار و تابستان 1397

علي‌همت بناري/ استاديار گروه  علوم تربيتي جامعة المصطفي العالمية    ah.banari@gmail.com
دريافت: 01/02/1397 ـ پذيرش: 05/06/1397
چکيده
اين پژوهش به‌ هدف بررسي دلالت‌هاي تربيتي آيات تعليم و تزکيه، با استفاده از روش کيفي، از نوع تحليلي و استنباطي، انجام شده ‌است. جامعة مورد تحليل در آن، تفاسير قرآن بوده ‌است، که به‌طور عميق مورد مطالعه، و به‌طور مستمر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته‌اند. محقق از طريق يادداشت‌برداري از ديدگاه مفسران، اطلاعات لازم را گردآوري کرده ‌است. نتايج نشان مي‌دهد که آيات تعليم و تزکيه، به‌خوبي به ‌ارکان تربيت، يعني مربي، متربي و محتوا پرداخته‌اند، و دلالت‌هاي تربيتي در هرکدام را مورد توجه قرار داده‌اند. براي نمونه، مربي بايد در ميان متربيان باشد و با آنها سنخيت داشته باشد؛ و محتواي تعليم و تربيت بايد منشأ الهي داشته باشد و متقن و استوار باشد و از سستي و خرافي بودن به‌دور باشد. همچنين، نظام تعليم و تربيت بايد تزکيه‌محور باشد و برنامه‌هاي تزکيه‌اي بر تعليمي مقدم باشد. در اين نظام، معارف قرآني بايد محور همة مباحث باشد، و درکنار آن از معارف عقلي در تمام رشته‌ها بهره ‌گرفته شود.
کليدواژه‌ها: تلاوت، تعليم، تزکيه، حکمت، دلالت‌هاي تربيتي، آيات تعليم و تزکيه.