تحليل محتواي كتاب هاي درسي «ديني» و «ادبيات فارسي» دورة متوسطه بر اساس مؤلفه هاي دفاع مقدس

سال هفتم، شماره اول، پياپي 13، بهار و تابستان 1394

 

عبدالحميد رضوي / عضو هيئت علمي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش         Abdolhamid.razavi@gmail.com

دريافت: 19/8/1393 ـ پذيرش: 16/1/1394

 

چكيده

اين مقاله با هدف تحليل محتواي کتاب هاي درسي ديني و ادبيات فارسي دورۀ متوسطه بر اساس مؤلفه هاي شش گانۀ دفاع مقدس تدوين  شده و به دنبال پاسخ به اين سؤال است كه آيا کتاب هاي مزبور توانسته اند اين مؤلفه ها را به خوبي انعكاس دهند؟ روش تحقيق «توصيفي» و از نوع «تحليل محتوا و واحد تحليل مضمون» است. پس از تعيين 32 مصداق براي 6 مؤلفه، 9 عنوان كتاب ادبيات فارسي و ديني دورۀ متوسطه انتخاب شد. وسيلۀ اندازه گيري چک ليست بوده كه ضريب پايايي كاپاي آن 39/0 و ضريب پايايي مركب آن 98/0 و اعتبار مطلوب داشته است. نتايج نشان داد در هر دو گروه کتاب، به صفات متعالي و پيام عاشورا به خوبي توجه شده است. کمترين توجه در هر دو گروه، به «پايداري، ايثار، شهادت و اقتدار سياسي» بوده است. ده مصداق برتر در دو گروه كتاب، به يك اندازه به کار برده نشده است. همچنين نتايج نشان داد شش مؤلفه موضوع مطالعه در کتاب هاي فارسي سه  پايۀ تحصيلي وضعيت بهتري نسبت به کتاب هاي ديني داشته اند.

کليدواژه ها: کتاب هاي درسي، اقتدار سياسي، تعاون، پيام عاشورا، ايثار و شهادت، پايداري، صفات متعالي.