بررسي محتواي كتاب «هديه هاي آسمان» مقطع سوم ابتدايي (تأليف 1392) از منظر اصول انتخاب محتواي آموزشي در قرآن كريم

سال هفتم، شماره اول، پياپي 13، بهار و تابستان 1394

مژده عليزاده / كارشناس ارشد فلسفة تعليم و تربيت اسلامي دانشگاه شهيد باهنر کرمان       malizadeh@ens.uk.ac.ir

سيدحميدرضا علوي / استاد دانشگاه شهيد باهنر کرمان

دريافت: 20/10/1393 ـ پذيرش: 14/4/1394

 

چکيده

هدف از پژوهش حاضر «بررسي محتواي كتاب هديه هاي آسمان، مقطع سوم ابتدايي (1392) از منظر اصول انتخاب محتواي آموزشي در قرآن كريم» است. به منظور وصول به هدف مزبور، از روش «تحليل محتوا» استفاده شده است. نمونة آماري همان جامعة آماري است. ابزار پژوهش سياهة «تحليل محتوا» است كه روايي آن حاصل گرديد. واحد تحليل، جمله و تصوير و واحد شمارش فراواني بود. نتايج تحقيق مبين آن است كه از ميان چهار اصل استخراج گرديده، به همراه شاخص هاي آن از قرآن كريم، اصول «هدايت كنندگي محتوا» و «انگيزه بخشي محتوا» در اين كتاب از جايگاه مناسبي برخوردارند. ازآنجاكه ديگر اصول، از جمله «تدبربرانگيزي» از جايگاهي نسبي و «خلاقيت پرور» نيز از توجه اندكي برخوردار است، ازاين رو، ايجاد چالش هاي فکري بيشتر از طريق طرح سؤالات متنوع تر در متن و ترغيب دانش آموزان به کاوشگري در طبيعت و محيط پيرامون به منظور تفکر در جهان آفرينش و تفکر در خود و همچنين ايجاد فرصت هاي تازه به منظورخلق ايده هاي نو توسط دانش آموزان و به كارگيري آن ايده ها در عمل پيشنهاد مي گردد.

كليدواژه ها: تحليل محتوا، كتاب درسي، هديه هاي آسمان، اصول، قرآن.