جهاني‌شدن و آثار آن بر تربيت ديني

سال چهاردهم، شماره دوم، پياپي 28، پاييز و زمستان 1401، ص 59-76

* سيف‌اله فضل‌الهي‌قمشي/ دانشيار و دکتراي تخصصي برنامه‌ريزي درسي، گروه علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم، ايران fazlollahigh@yahoo.com       
مهري دهقاني/ دکتراي تخصصي فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك     m.dehghani110@yahoo.com
دريافت: 15/01/1401 ـ پذيرش: 25/05/1401
چکيده
هدف پژوهش، شناسايي پديدة جهاني‌شدن و آثار آن بر تربيت ديني بود و به‌ روش تحليل اسنادي، اطلاعات موردنياز از طريق اسناد و مدارک کتابخانه‌اي جمع‌آوري شدند. جامعة آماري شامل کلية منابع و مراجع موجود مرتبط با پديدة جهاني‌شدن و تربيت ديني بود که تعدادي از افراد جامعه به‌شيوة نمونه‌گيريِ در دسترس به‌عنوان نمونة آماري انتخاب شدند. براي جمع‌آوري اطلاعات، از فرم‌هاي فيش‌برداري استفاده شد. يافته‌ها نشان دادند: دين و آموزه‌هاي ديني يکي از عناصر فرهنگ و هويت است که پديدة جهاني‌شدن براي آن تهديد يا فرصت است؛ سه نوع برخورد با پديدة جهاني‌شدن قابل مشاهده است: برخورد منفي، مثبت و ميانة اين دو رويكرد؛ نتيجة بحث آنکه از مهم‌ترين فرصت‌هاي جهاني‌شدن، انتقال محتواي ديني است و مهم‌ترين پيامدهاي منفي آن، تحت فشار قرار گرفتن دين و اعتقادات بومي است؛ در جهاني‌شدن، دين و تفکر مردم تحت فشار سکولاريسم و نسبيت‌گرايي واقع مي‌شود؛ مهم‌ترين راهكار در نظام تربيتي اسلام براي برقراري ارتباط مطلوب با پديدة جهاني‌شدن، رشد پرورش تفكر نقاد و ايجاد توان كنترل دروني در متربيان است.
کليدواژه‌ها: جهاني‌شدن، تربيت، دين، تربيت ديني، فرهنگ.

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
28
شماره صفحه: 
59