تحليلي اكتشافي از مختصات مكتب علمي ـ تربيتي علامه مصباح بر پايه شاخص‌هاي دوگانه شخصيت و آثار ايشان

سال چهاردهم، شماره اول، پياپي 27، بهار و تابستان 1401، ص7-24

سيداحمد رهنمايي / دانشيار گروه علوم تربيتي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    rahnama@qabas.net
دريافت: 01/09/1400 ـ پذيرش: 27/01/1401

چکيده
مقاله پيش رو کوشيده است تا با مروري بر شخصيت و آثار علمي علامه مصباح يزدي، به پشتوانه رويکرد تحليل اکتشافي و با استفاده از روش «توصيفي‌ ـ تحليلي»، مختصات مکتب علمي ـ تربيتي ايشان را که صاحب آثار و تأليفات متعدد است، کشف، استنباط و استخراج کند تا زمينه معرفي مکتب ايشان فراهم آيد. هر مکتب علمي ـ تربيتي با ويژگي‌هاي ساختاري و محتوايي خود، قابل شناسايي و تحليل و بررسي و تمايز از ساير مکاتب است. مکتب علامه مصباح نيز با برخورداري از چهارده ويژگي توانسته است در مقايسه با ديگر مکاتب مقارن و نظير، رتبه خويش را ارتقا بخشد و ابعاد گوناگون خود را به منصۀ ظهور برساند. با اين بيان، شخصيت‌شناسي علامه مصباح از نگاه ديگران و با تکيه بر محوريت آثار مکتوب و سخنراني‌ها و گفت‌وگوها و سيره تربيتي ايشان ما را به مکتبي علمي ـ تربيتي رهنمون مي‌سازد که در اين مقاله تنها به ذکر مختصات اين مکتب براساس قابليت‌هاي شخصيتي و ظرفيت‌هاي علمي علامه مصباح بسنده مي‌شود. مراجعه و استناد به ساير منابع از آثار ديگران صرفاً از باب شرح و بسط و احياناً نقد و بررسي مطالب مرتبط با موضوع و هدف مقاله است.

کليدواژه‌ها: مکتب فکري، مختصات، علمي ـ تربيتي، تحليل اکتشافي، علامه مصباح.

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
27
شماره صفحه: 
7