تربيت ديني در مدارس انگلستان

سال سيزدهم، شماره دوم، پياپي 26، پاييز و زمستان 1400، ص23-42

بريان گيتز و رابرت جکسون 
ترجمه و تلخيص: عبدالرضا ضرابي/ استاديار گروه علوم تربيتي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    zarabi@qabas.net
دريافت: 17/04/1400 ـ پذيرش: 06/10/1400

چکيده
دين و جايگاه آن در کشور بريتانيا، قدمتي تاريخي دارد و از زمان‌هاي بسيار دور، به‌عنوان چالشي در مقابل دولت‌هاي مختلف قرار داشته است. اين مقاله با هدف بررسي جايگاه تربيت ديني در مدارس انگلستان تدوين يافته است. از آنجايي که تنوع ديني در اين کشور، به‌واسطة مهاجرت‌هاي پياپي از کشورهاي گوناگون زياد است، وضعيت اين کشور از اين جهت به‌گونه‌اي متفاوت رقم خورده است. در اين مقاله، نويسنده سعي دارد که تنوع ديني در انگلستان و جايگاه اديان و فرقه‌هاي مختلف ديني و تأثيرات آنها را، به‌ويژه در مدارس اين کشور بررسي کند.

کليدواژه‌ها: دين، تربيت ديني، مدارس انگلستان.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
26
شماره صفحه: 
23