بررسي مؤلفه‌هاي «تربيت جهادي» كتاب هديه‌هاي آسماني پاية چهارم ابتدايي

* حيدر اسماعيل‌پور/ استاديار گروه علوم تربيتي (فلسفه و تربيت اسلامي)، دانشگاه پيام نور haydar592001@yahoo.com
ياسين زارعي دولت‌آبادي/ كارشناس ارشد فلسفه تعليم و تعلم اسلامي، دانشگاه پيام نور فسا
دريافت: 14/08/1399 ـ پذيرش: 28/12/1399

چكيده
هدف پژوهش حاضر، تحليل محتواي كتاب «هديه‌هاي آسمان» چهارم ابتدايي از لحاظ ميزان توجه به مؤلفه‌هاي تربيت جهادي در بعد فردي و اجتماعي، به روش كمّي مبتني بر تحليل كيفي است. جامعة آماري شامل هفت عنوان كتاب درسي بود كه با توجه به نمود بيشتر مؤلفه‏هاي تربيت جهادي در كتاب «هديه‌هاي آسماني»، اين كتاب به‌عنوان نمونه انتخاب شد و همة مطالب كتاب، شامل متن، تصاوير و پرسش‏ها بررسي شدند. در اين پژوهش براي جمع‌آوري اطلاعات، از فهرست وارسي سنجش مؤلفه‏هاي تربيت جهادي، و براي تجزيه و تحليل داده‌ها، از روش كيفي‌ـ توصيفي استفاده شد. يافته‏هاي پژوهش حاكي از آن است كه 116 قسمت از كل كتاب به مؤلفه‌هاي تربيت جهادي اختصاص يافته است: تصاوير با فراواني 17؛ جملات درون متن با فراواني 55 و پرسش‌ها و تمرين و فعاليت انتهاي هر درس با فراواني 44. از نكات قابل توجه اينكه مؤلفة تعاون و همكاري با فراواني 18 و درصد فراواني 51/15، بيشترين فراواني را در بين مؤلفه‌هاي تربيت جهادي به خود اختصاص داده و صبر با فراواني 15 و درصد فراواني 93/12 در ردة دوم و مبارزه با ظلم و شرك با فراواني 14 و درصد فراواني 06/12 در جايگاه بعدي قرار داشته‌اند. همچنين به مؤلفه‌هاي شجاعت، روحية جهادي و پركاري، كمترين توجه معطوف شده است.
ﮐﻠﯿﺪواژه‌ها: تربيت جهادي، ﻫﺪﯾﻪﻫﺎي آﺳﻤﺎن، كتاب‌هاي درسي، تحليل محتوا.

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
24
شماره صفحه: 
75