واكاوي جايگاه تفكر انتقادي در اسناد بالادستي آموزش و پرورش ايران از نظر ميزان كاربست مؤلفه‌هاي تفكر انتقادي پيتر فسيونه

صدراله عابدکيش/ دانشجوي دکتري فلسفه ‌‌تعليم‌ وتربيت، دانشکده علوم‌تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه شيراز، شيراز، ايران
     Sabedkish58@gmail.com
* محمد مزيدي/ دانشيار دانشکده علوم‌تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه شيراز، شيراز، ايران     mmazidi52@gmail.com
فريبا خوش‌بخت/ دانشيار دانشکده علوم‌تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه شيراز، شيراز، ايران     khoshbakht@shirazu.ac.ir
محمدحسن کريمي/ استاديار دانشکده علوم‌تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه شيراز، شيراز، ايران    karimivoice@gmail.com.
دريافت: 20/03/1399 ـ پذيرش: 03/08/1399

چکيده
هدف مقاله، واکاوي جايگاه تفکر انتقادي در اسناد بالادستي آموزش‌وپرورش ايران از نظر ميزان کاربست مؤلفه‌هاي تفکر انتقادي فسيونه است. به همين منظور، پژوهشگر براي دستيابي به پاسخ ‌پرسش‌ها از پارادايم کيفي بهره جسته است. از بين جامعه پژوهش، اسناد برنامه درسي ملي و مباني نظري تحول بنيادين به روش هدفمند و با در نظر گرفتن قواعد حداکثر تنوع و رسيدن به مرحلة اشباع ‌نظري انتخاب شدند. در اين پژوهش، روش تحليل ‌محتواي کيفي نظام مقوله‌بندي قياسي به‌كار رفته و بر دو بعد گرايشي و مهارتي تفکر انتقادي از ديدگاه فسيونه تمرکز شده است. يافته‌هاي حاصل از تحليل‌ محتواي اسناد نشان مي‌دهند كه در بعد گرايشي، بيشترين توجه به گرايش اطمينان به تعقل خود و کمترين توجه به گرايش کنجکاوي است. در بعد مهارتي نيز بيشترين توجه به مهارت ارزشيابي و کمترين توجه به مهارت توضيح است. يافته‌هاي پژوهش بيانگر تناسب نسبتاً نزديک بين اين دو بعد در اين اسناد است. پيشنهاد مي‌شود با استناد به ضرورت اصل ترميم و بازنگري اسناد تحول بنيادين آموزش‌وپرورش در بازه‌هاي زماني، سند برنامه‌ درسي ملي در بعد گرايش‌هاي تفکر انتقادي، بازنگري و اصلاح شود.
کليدواژه‌ها: تفکر انتقادي، اسناد بالادستي، آموزش‌‌وپرورش ايران، فسيونه.
 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
23
شماره صفحه: 
23