نقد نظرية روان‌شناختي رشدِ دين گلدمن با نگرش به‌ اصول تربيت ديني در كودكان از ديدگاه اسلام

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال دهم، شماره اول، پياپي 19، بهار و تابستان 1397

سيداحمد رهنمايي/ دانشيار گروه علوم تربيتي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره
احسان زينلي/ دكتراي علوم تربيتي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    esn.zeinali57@gmail.com

دريافت: 29/11/1396 ـ پذيرش: 07/04/1397
چکيده
تربيت ديني با توجه به‌کارکردهاي فراواني که در دوره‌هاي مختلف زندگي دارد، در بسياري از جوامع بشري همواره يکي از ابعاد مهم تربيتي بوده ‌است. اين امر، به‌ويژه در دوران کودکي، که يکي از دوره‌هاي تأثيرگذار تربيتي است، از اهميت بيشتري برخورداراست. بنابراين، مربياني که تربيت ديني کودکان دغدغة اصلي آنان است، با دو چالش اساسي مواجه‌اند: اولين چالش، شناخت صحيح محتواي تربيت ديني متناسب با سن کودک است؛ و دومين چالش، روش تربيت ديني متناسب با ويژگي‌هاي روان‌شناختي در سنين کودکي است. در متون ديني، محتواي تربيت تا حدود زيادي مطرح شده‌ است. تاکنون نظريه‌هاي گوناگوني نيز در حوزة رشدِ دين، با توجه به‌ويژگي‌هاي روان‌شناختي کودکان، مطرح شده ‌است. در اين پژوهش، با استفاده از روش توصيفي-تحليلي، نظرية رونالد گلدمن، که يکي از صاحب‌نظران در اين زمينه است، با هدف بهره‌مندي از يافته‌هاي روان‌شناختي براي تربيت ديني کودکان، و با نگرش به ‌اصول تربيت ديني از منظر اسلام، نقد و بررسي شده ‌است. 
کليدواژه‌ها: نظرية روان‌شناختي گلدمن، رشدِ دين، اصول تربيت ديني، دوران کودکي.