ساخت و اعتباريابي ويژگي‌هاي مدرسه صالح در مدارس ابتدايي شهر بيرجند

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال نهم، شماره دوم، پياپي 18، پاييز و زمستان 1396

علي عسگري/ استاديار دانشگاه بيرجند     ali.asgari@birjand.ac.ir
فائزه سورگي/ دانشجوي کارشناسي ارشد برنامه‌ريزي درسي، دانشگاه بيرجند
مرضيه قاضياني/ کارشناس آموزش ابتدايي، آموزش و پرورش بيرجند
دريافت: 24/04/1396 ـ پذيرش: 09/09/1396
چکيده
هدف از اين مطالعه، ساخت، اعتباريابي، رواسازي و استاندارد كردن مقياس ويژگي‌هاي مدرسه صالح بود. 185 نفر شركت‌كننده (مدير و معاونين مدارس ابتدايي) به روش نمونه‌گيري تصادفي از شهر بيرجند انتخاب شدند و به مقياس ويژگي‌هاي مدرسه صالح پاسخ دادند. تحليل مؤلفه‌هاي اصلي با استفاده از چرخش واريماكس، هفت عامل (احسان و عدالت، ساده‌سازي، مشارکت و تعاون، انعطاف‌پذيري، متناسب‌سازي، پالايش و تعادل) را نشان داد. روايي سازه با استفاده از تحليل عاملي اکتشافي و تأييدي مورد تأييد قرار گرفت. تحليل عاملي اکتشافي با مؤلفه‌هاي اصـلي نشان داد که پرسش‌نامه مدرسه صالح مقياسي هفت‌بعدي است، که 79/66 درصد واريانس ويژگي‌هاي مدرسه صالح را تبيــين مي‌کنــد و مقدار KMO برابر 927/0 و آزمون كرويت بارتلت نيز معنادار است. ضريب پايايي آلفاي كرونباخ كل مقياس 97/0 و براي خرده‌مقياس‌ها به ترتيب 94/0، 92/0، 91/0، 92/0، 87/0، 84/0 و 84/0 به دست آمد. مدل معادلات ساختاري، سازگاري مناسبي با هفت متغير پنهان داشت و مدل از برازش مناسبي برخوردار بود. روي‌هم‌رفته، مي‌توان گفت كه نتايج اين پژوهش حمايت تجربي كافي را براي پايايي و روايي اين مقياس در نمونة مورد مطالعه فراهم مي‌كند.
کليدواژه‌ها: مدرسه صالح، روايي، پايايي، تحليل عاملي، معادلات ساختاري.