آرزوهاي طولاني و فرايند مهار آن در انديشة علوي

سال هفتم، شماره اول، پياپي 13، بهار و تابستان 1394

محمدمهدي مشکاتي / استاديار گروه فلسفه و کلام اسلامي دانشگاه اصفهان

محمد نجفي / استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه اصفهان

سميه برزو اصفهاني / کارشناس ارشد معارف نهج البلاغه دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان sh_borzo@yahoo.com

دريافت: 10/2/1394 ـ پذيرش: 21/6/1394

 

چکيده

«طول امل» يا آرزوي طولاني نوعي بلندپروازي است که آثار زيان باري بر تمام ابعاد زندگي، اعم از مادي و معنوي بر جاي مي گذارد و سرانجام فراموشي مبدأ و معاد را به همراه دارد که ماية هلاکت و نابودي انسان مي گردد. به اين موضوع در سخنان امام علي عليه السلام فراوان تأکيد شده است. به هر روي، انسان آرزوهايي دارد. بدين روي، لازم است آنها را مهار كند تا گرفتار بيماري مهلک «طول امل» نگردد. اين نوشتار درصدد بيان راه هاي پيش گيري از ابتلاي به اين آفت رواني و درمان آن در صورت ابتلاست. يافتة پژوهش مبين آن است که مهار و درمان طول امل طي سه مرحلة متوالي صورت مي گيرد: در مرحلة اول، انسان بايد به نگرش صحيح نسبت به خود، جهان پيرامون و خالق يکتا دست يابد. در مرحلة دوم، به گزينش و ارزيابي آرزوها اقدام كند و آرزوهاي گزينش شده را به اهداف قابل دسترس تبديل سازد. در مرحلة سوم، به برنامه ريزي و تلاش براي رسيدن به اهداف خود مبادرت ورزد و از اتلاف وقت پرهيز كند.

کليدواژه ها: امام علي عليه السلام، آرزو، امل، شناخت، مهار.