رويكردهاي قرآن در تعليم و تربيت ارزش ها از منظر تفسير الميزان

سال ششم، شماره دوم، پياپي 12، پاييز و زمستان 1393

سيداحمد رهنمايي / دانشيار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                                  rahnama@qabas.net

دريافت: 19/2/1393 ـ پذيرش: 28/7/1393

چكيده

در نوشتار پيش رو، با مروري بر رويكرد قرآن در تعليم و تربيت ارزش ها، برداشت تفسير الميزان را بررسي مي كنيم. در قلمرو تعليم و تربيت ارزش ها، خود ارزش ها هستند كه متعلَق بي واسطة تعليم و تربيت واقع مي شوند. كم نيستند مواردي كه قرآن و روايات به طور مستقيم ارزش ها را محور گفت وگو قرار داده و دربارة خود ارزش ها داوري كرده اند. «حق و باطل»، «لباس التقوي»، «صلات»، «جهاد»، «ايمان»، «شرك»، «كلمة طيبه»، «كلمة خبيثه»، «مكارم الاخلاق»، «عدل» و «محاسن كلامنا» نمونه هايي از اين سنخ ارزش گذاري ها در گفتمان قرآن و روايات به شمار مي روند. بر اساس اين گرايش، در اين پژوهش و با روش توصيفي ـ تحليلي ـ استنادي، به بررسي رويكردهايي مي پردازيم كه قرآن، از منظر علامه طباطبايي، در راستاي ارزش ها در پيش گرفته است.

كليدواژه ها: رويكرد، هستي شناسي ارزش ها، ارزش گذاري ارزش ها، تعليم و تربيت ارزش ها.


مقدمه

علامه مصباح يزدي مي فرمايد:

در عصر ما كمتر استادي را مي توان شناسايي كرد كه هم در حوزة تعليم و هم در ميدان تربيت مانند مرحوم علامه طباطبايي توفيق يافته باشد و تلاش در تبيين راه و روش و آموزه هاي آن بزرگوار، تلاشي مبارك و درخور تقدير است (رهنمايي، 1390، ص 15).

در هر مكتبي، منظومة ارزش ها به مثابه متغيري وابسته به منظومة باورهاي مورد قبول آن مكتب است. از سويي، ارزش ها در هر فرهنگ و جامعه اي، همواره با گرايش ها و سوگيري هاي خاص ارزش باوران ارزش مدار همراه بوده اند. اين گرايش ها در شرايطي آن چنان توانمند و باكفايت خودنمايي كرده اند كه پيروان خود را تا حد اعلاي جان فشاني و ازخودگذشتگي در راه صيانت از ارزش ها و يا اعتلاي آنها به ميدان مبارزه كشانده اند. چنين گرايشي از نگاه روان شناسي ارزش ها، معيار پايداري افراد و گروه ها و جوامع انساني بر اصول ارزشي مورد پذيرش و باورشان به شمار مي رود. با توجه به چنين حساسيت هايي است كه مطالعه و بررسي رويكردها در تعليم و تربيت ارزش ها اهميت ويژه مي يابد.

دربارة اصطلاح تعليم و تربيت ارزش ها بهتر است نخست به تبيين و تشريح مطالبي بپردازيم كه در تعريف و بيان عوامل، ويژگي ها و يا آثار ارزش ها از زبان قرآن و روايات بازتاب يافته است. اندكي تأمل كافي است تا درك بهتري از تعليم و تربيت ارزش ها پيدا كنيم و دريابيم كه تعليم و تربيت ارزش ها چگونه از گرايش هايي چون تربيت اخلاقي و تربيت ديني متمايز مي شوند؟ اين تمايز از دو جنبه تشخيص پذير است: اولاً تعليم و تربيت ارزش ها بيشتر و به طور مستقيم بر انعكاس و تبيين و پرورش و گسترش ارزش ها تأكيد مي ورزد، در صورتي كه گرايش هايي چون تربيت اخلاقي و ديني و نظاير آن بيشتر ناظر به آموزش و تربيت متعلمان و متربيان اند؛ ثانياً دايرة تعليم و تربيت ارزش ها به مراتب گسترده تر از دايرة ديگر گرايش ها در حوزة تعليم و تربيت است؛ يعني مباني و اصول مرتبط و ناظر به همة گرايش هاي تربيتي در اين دايره مي گنجند (رهنمايي، 1391ب، ص 4-6).

هنگامي كه سخن از رويكرد به ميان مي آيد، بايد توجه كرد كه رويكرد تنها مشتمل بر گرايش و روشمندي نيست، بلكه با مباني و اصول نيز داراي مرز مشترك است. با اشاره به رويكرد، مقوله هاي مختلفي چون راه، ابزار و وسايل، امكانات و هدفمندي تداعي مي شوند. اين مقوله ها هر يك به نوعي رويكرد را پديد مي آورند.

براي درك بهتر مفهوم رويكرد، در نظر بگيريد هنگامي را كه با تعيين مقصدي خاص و با تدارك ابزار و وسايل مناسب و مورد نياز، حركت را از مسيري مشخص آغاز مي كنيد تا به تدريج و بر اساس برنامه ريزي نسبتاً دقيق به مقصد مورد نظر برسيد. كل اين فرايند را از نقطة آغاز تا مسير و محور پيوستار و نهايتاً نقطة پايان رويكرد مي ناميم. به بياني ديگر، براي هر مقصدي مسير يا مسيرهايي در نظر گرفته مي شود. پيمودن اين مسيرها موجب هر چه نزديك تر شدن تدريجي به مقصد است. انتخاب مسير و چگونگي سير در مسير تا رسيدن به مقصد را رويكرد مي ناميم. ترجمة انگليسي اين واژه به روشني گواه اين برداشت ويژه است. to approach و approaching در استفادة فعلي خود با approach در استفادة اسمي هم ريشه و هم معنا هستند. برخي از تعاريف و تعابيري كه در فرهنگ انگليسي واژگان وبستر براي تبيين واژة approach در نظر گرفته شده اند بدين قرارند:

1. در برداشت فعلي: الف. نزديك و نزديك تر آمدن: ماشين ها همچنان كه به تقاطع نزديك و نزديك تر مي شدند؛ از سرعت خود مي كاستند؛ ب. شروع به كار كردن روي چيزي؛ ج. در اطراف چيزي تحقيق كردن: پژوهشگران مسئله را مورد بررسي قرار دادند؛ د. پيشرفت حاصل كردن: كاوشگران در مسير تحقيق خود پيشرفت هايي را به دست آوردند؛ هـ . چيزي را نزديك چيزي ديگر قرار دادن.

2. در برداشت اسمي: الف. در مجاورت و نزديكي چيزي؛ ب. وسيله و امكان دسترس به چيزي؛ ج. گام هايي در راستاي ايفاي نقش و انجام وظيفه؛ د. خط جريمه در زمين بازي.

در اين پژوهش مفهوم اصطلاحي رويكرد از مفاهيم لغوي در دو حالت فعلي و اسمي اقتباس شده است. بنابراين رويكرد در اينجا به اموري چون پيش فرض ها، فرضيه ها، طرح و برنامه ها، اهداف، چشم اندازها و روش ها تعلق دارد كه مجموع آنها در كنار هم و با روندي هماهنگ پژوهشگر را به نتيجه و مقصود پژوهش نزديك و نزديك تر مي سازند. رويكردهاي پژوهش در يك و يا چند زمينة گوناگون فراوان اند كه در ادامه به عنوان نمونه به برخي از مهم ترين آنها در قلمرو انسان شناسي اشاره مي كنيم.

فيلسوف با رويكرد فلسفي، مفسر قرآن با رويكرد تفسيري، روان شناس با رويكرد روان شناختي، پزشك با رويكرد پزشكي، جامعه شناس با رويكرد جامعه شناختي، زيست شناس با رويكرد زيست شناختي، كارشناس تعليم و تربيت با رويكرد تربيتي، و فقيه با رويكرد فقهي هركدام از دريچة نگاه علمي خويش به معرفي سيماي انسان و بيان ويژگي هاي وجودي او مي پردازد و هويت و جايگاه او را در نظام آفرينش تجزيه و تحليل مي كند. رويكردهاي متفاوت ممكن است ديدگاه هاي متفاوتي را پديد آورند و گوناگوني ديدگاه ها چه بسا به ارائة تفسيرهاي مختلف از يك موضوع مشترك، با توجه به جنبه ها و زواياي متفاوت منتهي گردد. در موارد نادري هم ممكن است رويكرد جامع و فراگير به صورت تلفيقي از رويكردهاي گوناگون به كار آيد كه اين ديگر سرآمد همة رويكردهاست. در اينجا گذري كوتاه بر رويكردهاي جاري در تعليم و تربيت ارزش ها در غرب خالي از فايده نخواهد بود.

در فلسفة تعليم و تربيت غرب دست كم به هفت رويكرد در زمينة تعليم و تربيت ارزش ها مي توان اشاره كرد: 1. رويكرد منش پروري، 2. رويكرد تبييني، 3. رويكرد روايتگري، 4. رويكرد اخلاقي كلبرگ، 5. رويكرد ليبرال ـ دموكراتيك، 6. رويكرد پست مدرن، 7. رويكرد جامع. هركدام از اين رويكردها درصدد است جهت ايجاد، انتشار و توسعة ارزش ها بر اساس ديدگاهي كه در پيش گرفته طراحي و برنامه ريزي كند. تشريح و تبيين اين رويكردهاي هفت گانه با دامنة گسترده اي كه در بسياري از ساحت هاي زندگي انساني دارند در اين مجال نمي گنجد. با اين وصف لازم است تا حدي منظور از رويكردهاي جاري گرايش تعليم و تربيت ارزش ها در فرهنگ غرب روشن شود تا آسان تر بتوانيم به تبيين رويكردها از ديدگاه علامه طباطبايي بپردازيم.

از ميان رويكردهاي ياد شده، رويكرد منش پروري و تا حدي رويكرد هاي تبييني و روايتگري و نيز رويكرد اخلاقي كلبرگ بيش از بقيه قابل انطباق با رويكردهاي مورد نظر علامه طباطبايي هستند. اين سه رويكرد در تعليم و تربيت ارزش ها هم با نگرش هاي ديني سازگاري دارند و هم با گرايش هاي سكولار. ديگر رويكردها همه در قالب رويكردهاي صرفاً سكولار مي گنجند و هيچ سنخيتي با تعليم و تربيت ارزش ها از نگاه اسلامي ندارند.

به كمك رويكرد منش پروري، مربي مي كوشد با تأكيد بر ارزش هاي خاص اخلاقي، حقوقي، سياسي و يا هر قلمرو ديگر، زمينه را براي بازشناسي و بازپروري آن ارزش ها فراهم آورد، به اين اميد كه آن ارزش ها جزو خلق وخو و منش و سبك رفتار و زندگي فراگيران شوند (ر.ك: رهنمايي، 1383، ص 187-188). در نتيجة بهره برداري از رويكرد تبييني، شفاف سازي و روشنگري به حدي است كه فرصت مناسبي به فراگير دست مي دهد تا پيرو آن ارزش ها را به آساني از ضدارزش ها بازشناسي كند، به جانب آنها روي آورد و به آنها ارج نهد. مروري بر مسلك هاي اخلاقي مورد نظر علامه در
تفسير الميزان نشان مي دهد كه چرا و چگونه قرآن در بيان آراي تربيتي خود دربارة ارزش ها به يك رويكرد بسنده نكرده است. پيش از بيان رويكردهاي چندگانه از نگاه الميزان، بهتر است مجالي هر چند اندك به هستي شناسي ارزش ها اختصاص يابد تا مبنا و مأخذ تعليم و تربيت ارزش ها روشن تر شود.

1. هستي شناسي ارزش ها

رابطة مفاهيم ارزشي با جهان بيني و هست ها و نيست ها، ازجمله مباحث مهم و بنيادين قلمرو ارزش ها و ارزش گذاري ها به شمار مي آيد. از نگاه علامه طباطبايي، در ارزشيابي و ارزش گذاري رفتار و امور انساني مي توان از جنبه هاي گوناگون رابطة ارزش ها را با هست ها و واقعيت ها كشف و تبيين كرد. در اين زمينه بايد به عناصر و اركان ارزش ها توجه ويژه مبذول شود تا جنبه هاي مزبور، مفهوم يابند. ارزش ها در ارتباط با مباني جهان شناختي هويت مي يابند و از سنخيت آنها رنگ ورو مي پذيرند. جهان بيني حقيقي به ارزش هاي برگرفته از خود حقيقت مي بخشد؛ درصورتي كه جهان بيني خيالي و وهمي ارزش هاي منتسب به خود را پنداري و وهمي مي بيند. همچنين از جهان بيني الهي، ارزش هاي الهي، از جهان بيني ماترياليستي، ارزش هاي مادي، از جهان بيني مذهبي، ارزش هاي مذهبي و از جهان بيني فلسفي، ارزش هاي فلسفي تراوش مي كند. به تعبير بهتر، از كوزه برون همان تراود كه در اوست. از اين جنبه، نه تنها هستِ ارزش ها، بل چگونگي هستِ ارزش ها نيز به مباني هستي شناختي و جهان شناختي آنها بستگي تام دارد.

بررسي مباني ارزش شناختي تعليم و تربيت ايجاب مي كند نسبت به پشتوانه هاي نظري مفاهيمي چون: مطلوبيت و مبغوضيت، بايد و نبايد، تكليف و مسئوليت و نظاير آن در تعليم و تربيت حساس باشيم. ازاين رو در بيان مباني نبايد تنها به دانش هستي ها بسنده كرد، بلكه دانش بايدها را نيز بايد از نظر گذراند تا حلقة مباني تكميل گردد و چيستي و چگونگي ارزش ها تفسير شود. بديهي است هر انديشه و هر عملي در حوزة تعليم و تربيت نخست بايد رابطة ميان حلقة هست ها را با حلقة بايدها كشف كند و سپس براي تعليم و تربيت نظر و دستورالعمل ارائه دهد؛ در غير اين صورت، گرفتار التقاط خواهد شد؛ التقاطي كه به طور قطع به بي اعتباري انديشه خواهد انجاميد. در نظرية تربيتي علامه اين رابطه به درستي كشف و حل شده است؛ به گونه اي كه كمترين ابهامي در اين خصوص باقي نمانده است.

پرسش بنيادين اين است كه بايدها و نبايدها و مطلوبيت و نامطلوبيت از كجا و چگونه نشئت مي گيرند؟ آنچه مسلم است اينكه بر هر عملي نتيجه اي مترتب است؛ به اين بيان كه ميان يك عمل اختياري و نتيجة نهايي مترتب بر آن رابطة ضروري برقرار است. اين رابطة ضروري از ناحية عمل اختياري، ضرورت بالغير و به تعبيري ضرورت بالقياس الي الغير ناميده مي شود و دلالت بر آن دارد كه ارزش عمل اختياري ارزشي غيري و مستند به ارزش نتيجة نهايي است كه بر آن عمل مترتب است. در اين صورت، ارزش نتيجه، ديگر غيري نيست، بلكه به خود آن نتيجه باز مي گردد و ذاتي و خود به خودي است. در غير اين صورت، معنا ندارد كه انسان در طلب نتيجه و در انديشة دستيابي به امري مطلوب، به انجام كاري اقدام كند. به عبارتي، ارزش به هر دو قسم مثبت و منفي خود، صفتي است كه هم عمل را توصيف مي كند و هم نتيجة آن عمل را. بنابراين ارزش هم صفت عمل اختياري انسان است و هم صفت نتيجة عمل اختياري انسان. ازاين رو عمل و نتيجة مورد نظر آن، هر دو داراي ارزش اند، با اين تفاوت كه ارزش نتيجه به معناي مطلوبيت ذاتي، و ارزش فعل به معناي مطلوبيت بالغير است (مصباح يزدي، 1388، ج 1، ص 49).[1]

ارزش گذاري به وصفي كه گذشت، محدود به حوزة رفتار و نتيجة وضعي و طبيعي رفتار است. در اين صورت، منشأ ارزش گذاري را ناچار بايد در تفسير رابطة ميان رفتار و نتيجة رفتار جست وجو كرد. علاوه بر اين، نقش ديگر عوامل اصلي و جانبي را در ارزش گذاري نبايد از ياد برد. به عبارتي، بايد توجه داشت كه شخص به منزلة عامل و پديدآورندة رفتار، و همچنين دين، فرهنگ، آيين، رسم، آداب و سنن به منزلة پشتوانه ها و يا منابع ارزش ها و ارزش گذاري ها تفسيري از هستي شناسي ارزش ها را ارائه مي دهند. همة اين امور از جمله هست هايي به شمار مي روند كه هر يك به گونه اي در روند ارزش گذاري اثربخش است. از همه مهم تر و مؤثرتر، نقش انسان ارزش باور ارزش گذار است. اساساً مفهوم ارزش با عوامل و عناصري چون انگيزه، علاقه، خواست و مصلحت انسان سروكار دارد. همان گونه كه انسان به دليل منافع و مصالحي كه در ماديات مي بيند، به سوي امور مادي بالفطره كشش پيدا مي كند، نسبت به معنويات نيز، به همان دليل، بالفطره كشش دارد (رهنمايي، 1383، ص 112).

با وجود اين، انسان به دليل نداشتن آگاهي كافي نسبت به مصالح و مفاسد خويش، نمي تواند و نبايد بدون تعهد به ارزش هاي ناب معنوي و بدون واسطة عواملي چون فطرت، عقل سليم و وحي و نبوت، در مقام ارزش گذاري به طور مستقل اقدام كند. برخي از پرورش يافتگان مكتب علامه طباطبايي نيز با الهام از استاد خود اين مسئلة حياتي را باز و مبرهن ساخته اند كه براي نمونه به ارائة دو برداشت استاد مطهري و استاد مصباح يزدي بسنده مي كنيم: از ديدگاه استاد مطهري، تعهد انسان نسبت به ارزش هاي معنوي معيار و ميزان كمال او را تعريف و تعيين مي كند. براين اساس:

هرچه تعهد او به ارزش هاي معنوي نيرومندتر باشد، انسانيت او كامل تر خواهد بود. اين به اين معنا نيست كه انسان ها خود مي توانند ارزش هاي اصيل معنوي را بيافرينند. نهايت كاري كه براي انسان ميسر است اين است كه نسبت به ارزش هايي كه خاستگاه ديني و فطري دارد، ارج گذارد و به قراردادها و اعتبارهايي كه خداوند تعيين فرموده است گردن نهد (همان).[2]

در نظر استاد مصباح يزدي نيز گرايش هاي فطري انسان نظير كمال جويي، حقيقت جويي، فضيلت طلبي، ميل به پرستش، و احساس تعلق به موجودي برتر همه از جمله اموري اند كه در تعيين، تعريف و تشخيص ارزش ها نقش هدايت كننده و پشتيباني دارند. با وجود چنين گرايش هاي فطري اي، چندان نيازي به كاربرد برهان و ادلة عقلي و نقلي در تعيين و تبيين ارزش ها نيست. براين اساس گرايش هاي فطري تا آنجا در تعيين ارزش ها، جهت بخشيدن به آنها و تعيين سمت وسوي كمالات انساني نقش برجسته و ممتازي را ايفا مي كنند كه اميال فطري را به مثابه عقربة قطب نما دانسته اند (مصباح يزدي، 1387، ص 159).

قرآن با ظرافت و نكته سنجي تمام، ضمن تبيين بنياد هستي شناختي ارزش ها، حقيقت ارزش و ارزش گذاري را، با توجه به مراتب سه گانة ايمان و رفتار و اخلاق، اين چنين ترسيم
فرموده است:

لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءامَن بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (بقره: 177)؛ نيكي به اين نيست كه توجهتان را به شرق و غرب منعطف داريد. نيكي (و نيكومنشي) اما وصف كسي است كه به خداوند و روز رستاخيز و فرشتگان و كتاب و پيامبران ايمان آورده است (مرتبة ايمان) و از روي عشق و علاقه مالش را بين خويشاوندان و يتيمان و نيازمندان و در راه ماندگان و فقيران و بردگان توزيع مي كند. (وي كسي است كه) نماز را به پا مي دارد و زكات مالش را مي پردازد. نيك سيرتان ازجمله كساني هستند كه وقتي پيماني ببندند، به عهد و ميثاقشان وفا مي كنند و در سختي ها و تنگناها استوار و ثابت قدم اند (مرتبة عمل). اينان در واقع در زمرة راستگويان و پرهيزگاران اند (مرتبة اخلاق).

قرآن در مقام تبيين ارزش ها، به بيان مفاهيم بسنده نمي كند و توجه همه را به بيان ويژگي هاي ارزش باوران و ارزش مداران جلب مي كند تا علاوه بر بيان چيستي و چگونگي و چرايي ارزش ها، اهميت التزام به ارزش ها را نيز گوشزد كند. ازاين رو قرآن تنها بيان مفاهيم را كافي نمي داند. اين دأب قرآن است كه هرگاه مي خواهد از ارزش ها و ضدارزش ها سخن به ميان آورد، به شرح احوال حاملان آنها نيز مي پردازد تا مطلب به صورت روشن و مدلل ارائه شود (طباطبايي، 1430ق، ج 1، ص 427-428).

از اين فراتر، ارزش ها از جنبه هاي ديگر هستي شناسانه نيز در ارتباط با آثار اجتماعي و فردي اي كه از آنها سر مي زند و يا نتايج و لوازم اصلي و جانبي كه بر آنها مترتب مي گردد، و نيز با توجه به اسباب و عوامل دروني و بيروني كه به بروز و ظهور آنها مي انجامد، قابل طرح و بررسي اند. البته در اينجا مجال تفصيل اين امور نيست.

2. رويكردهاي رايج در تعليم و تربيت ارزش ها

علامه با تبيين و تجزيه و تحليل دو رويكرد رايج تربيتي ـ اخلاقي، موضع قرآن را در ابداع و ارائة رويكرد سومي روشن مي سازد كه اختصاصي قرآن است و پيش از قرآن جايي به آن پرداخته نشده است. ايشان در صدد است بيان كند كه كدام يك از رويكرد هاي سه گانة مزبور بهتر مي توانند در پديداري و كارآمدي و تثبيت فضايل و از بين بردن رذايل نقش تربيتي خود را نشان دهند؟ رويكردهاي چهارگانة تربيتي ـ اخلاقي كه علامه به تبيين و تفسير و مقايسة آنها پرداخته است، بدين شرح اند:

1-2. رويكرد ارزشي دنياگرا

رويكرد اول كه به نوعي رايج ترين رويكردها به شمار مي آيد نظرها را در آراستگي و پيراستگي روان متوجه اهداف و انگيزه هاي مصلحت آميز و منفعت خيز دنيوي مي كند، و بر ديدگاه ها و انديشه هاي پسنديده نزد عرف و جامعه، و رعايت مصالح دنيوي تأكيد مي ورزد. از چنين رويكردي مي توان به منزلة رويكرد ارزشي دنياگرايانه، مبتني بر تأمين مصالح اجتماعي و دنيوي ياد كرد. قرآن اين رويكرد را كه بنايش بر پسند و ناپسند عرف است، در تربيت انسان كافي نمي شمارد.

رويكرد نخست كه رويكردي دنيا محور است بر پسند و ناپسند عمومي و اقبال و طرد اجتماعي استوار است. پايبندي به ارزش ها و دوري گزيني از ضدارزش ها براين اساس به لحاظ جايگاه و شأني است كه افراد در انظار عمومي براي خويش قايل هستند. از نگاه علامه طباطبايي، اقتضاي رويكرد نخست اين است كه انسان در راستاي تأمين مصالح اين جهاني خويش به اصول اخلاق فاضله بينديشد و به مفاد آنها پايبند باشد. اين اصول بنا بر تعريف علامه، حد اعتدال اخلاق و ارزش هاي اخلاقي و مرز ميان افراط و تفريط است.

در بيان علامه، حكمت، شجاعت، عفت و عدالت چهار اصل فضايل و ارزش هاي اعتدالي هستند كه وي از آنها به منزلة ريشة اخلاق پسنديده و فاضله ياد مي كند و براي هركدام زيرمجموعه اي از ارزش هاي اصيل را تعريف مي كند. حكمت به منزلة حد اعتدال نيروي فكر و انديشه، و مرز ميان جربزه و كودني؛ شجاعت به مثابه حد اعتدال نيروي غضبيه، و مرز ميان تهور و جبن؛ عفت به منزلة حد اعتدال نيروي شهواني و مرز ميان شهوت پرستي و خمودي؛ و مهم تر از همه، عدالت ناظر به هر سه فضيلت، مرز ميان ستمگري و ستم پذيري تلقي مي شود (طباطبايي، 1393ق، ج 1، ص 371-373). ثمراتي كه بر التزام و تعهد به اصول ارزشي يادشده مترتب اند همه ناظر به جايگاه اين جهاني انسان اند. براي مثال، ثمرة عفت و قناعت در رويارويي هاي اجتماعي موجب بزرگواري و سربلندي و عظمت شأن انسان در نظر ديگران خواهد بود؛ و يا به عكس، نتيجة پلشتي و زياده طلبي و حرص و طمع، اسباب بي اعتباري و بخل و تنگ دستي و ذلت انسان را فراهم خواهد ساخت (همان، ص 354-355).

در مجموع، رويكرد دنيايي و يا اين جهاني بيشتر براي كساني است كه دوست دارند در دنيا از اعتبار و منزلت اجتماعي برخوردار باشند. گرچه اين امر مطلوبي به نظر مي رسد، قرآن گوشزد مي فرمايد كه انسان نبايد به اين سطح از ارزشمندي و ارزش گذاري بسنده كند.

2-2. رويكرد ارزشي آخرت گرا

رويكرد آخرت گرا به بيان آثار اخروي و مصالح آن جهاني فضيلت ها و ملكات اخلاقي معطوف مي گردد. چنين رويكردي بر كسب فضيلت ها و پرهيز از رذيلت ها به مثابه عملي مؤثر براي رسيدن به فرجامي خوش و آخرتي سودمند و سعادتمند تأكيد مي ورزد. آيات فراواني از قرآن بر استفاده و به كارگيري اين رويكرد اشاره دارند. آيات مزبور بر دو دسته اند: دسته اي از آيات كه نيكان و صالحان را به بهشت و نعمت هاي فراوان آن بشارت مي دهند و دستة ديگري كه فاسدان و فاجران را شايستة عذاب جهنم مي دانند. از جمله آيات دستة اول:

وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الانْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (توبه:72)؛ إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالانجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (توبه:111)؛ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ ءامَنواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الانْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلاَمٌ (ابراهيم:23).

همان گونه كه از اين آيات و نظاير آنها به دست مي آيد، سنت قرآن در رويكرد نخست بر بشارت به بهشت و برخورداري بهشتيان از انواع گوناگون نعمت هاي بهشتي تأكيد دارد. مسلماً چنين وعده ها و بشارت هايي براي همة كساني كه جزو شايستگان اند و كارهاي شايسته انجام مي دهند، بسيار اميدواركننده و اثربخش است.

دستة دوم آياتي را دربر مي گيرد كه بر انذار و هشدار نسبت به روز قيامت و عواقب وخيمي كه در انتظار نااهلان و ستمگران خواهند بود مبتني اند. از جمله آيات دستة دوم:

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ (زخرف:74)؛ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (ملك: 6)؛ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ (بروج:10).

بديهي است اين هشدارها و بيم و انذارها مي توانند در روند سامان دهي اخلاق و تربيت انسان بسيار مؤثر باشند. اين رويكرد به هر دو دستة بالا كه مستلزم فرجام شناسي و آخرت انديشي است، در نگاه علامه به منزلة مسلك اهل آخرت معرفي شده است.

همانند آنچه در ارتباط با رويكرد اول بيان شد، علامه طباطبايي اقتضاي رويكرد دوم را نيز روي آوري به اصول فضايل و ارزش هاي اعتدالي و پرهيز از رذايل و ضدارزش ها مي داند؛ با اين تفاوت كه كسب اين فضايل و پرهيز از آن رذايل در رويكرد نخست، تنها به منظور تأمين مصالح دنيوي و اعتبار و منزلت اجتماعي است، درحالي كه مقصد و مقصود متربي از چنين اكتساب و اجتنابي در رويكرد دوم، نيل به كمال و سعادت حقيقي در دنيا و آخرت است (طباطبايي، 1393ق، ج 1، ص 373).

3-2. رويكرد ارزشي خدامحور

رويكرد سوم ارزشي ـ اخلاقي بنا بر تفسير الميزان به گونه اي است كه كمك مي كند انسان با شناخت درست و حقيقي فضايل و رذايل اساساً به جانب فضايل تمايل يابد و از نزديك شدن به رذايل بپرهيزد. اين رويكرد كه بيشتر بر پيشگيري تأكيد مي ورزد تا درمان، و به تعبير علامه بيشتر در مقام رفع رذايل است و نه دفع آنها، نظر به مراتب عشق و محبتي دوخته است كه انسان را به جانب كسب فضايل اخلاقي جهت دهي كند، تا با اكتساب فضايل و تشخيص رذايل راه را به طور كلي بر رذايل ببندد. اين رويكرد بر اساس حكمت محبت، بر حب عبودي و عشق و علاقة انسان به پروردگار و هزينه شدن براي خداوند مبتني است. اين امر موجب مي شود كه متقابلاً رحمت خاص خداوند بر سراسر وجود محب خدا گسترانده شود و انسان ارزش باور ارزش مدار محبوب خدا گردد و در رديف ربانيون جاي گيرد (طباطبايي، 1430ق، ج 1، ص 358).

مشخصاً انسان براي انجام هر كاري انگيزة خاصي در سر مي پروراند. گاه انگيزة نهايي براي كاري كه از انسان سر مي زند عزت و جايگاهي است كه انسان طالب آن است و نسبت به آن طمع مي ورزد؛ همچنان كه گاه كار خود را به انگيزة رهايي از قدرتي انجام مي دهد كه از آن در هراس است. گاه نيز انگيزه هاي ديگري در بين است؛ اما چنانچه انسان كار خود را براي جلب رضايت خداوندي انجام دهد كه همة عزت ها از اوست (يونس: 65) و همة قدرت ها نزد اوست (بقره: 165)، ديگر نه طمعي به داشته هاي ديگران خواهد داشت و نه هراسي از قدرت ديگران به دل راه خواهد داد. دست كم اين دو نكته را كه انسان بداند و به مفاد آن پايبند بماند، وجودش از هر زشتي و پلشتي پيراسته خواهد شد و روانش به ارزش هاي متعالي و عزت و تقواي الهي و رباني آراسته خواهد گشت (همان، ص 359).

همت و تلاش متربي در رويكرد سوم تنها مصروف اين نيست كه به فضايل انساني مزين شود، بلكه در همة احوال و تمامي امور، خشنودي خدا را مي طلبد. در اين صورت، انسان هر اندازه كه ايمان و معرفتش فزوني و استحكام يابد، روح و روانش مجذوب تفكر در ساحت قدسي پروردگارش خواهد شد و اسماي حسناي الهي و صفات زيباي خداوندي را در نظر خواهد گرفت و همچنان حالت جذبة الهي در درون او اشتداد خواهد يافت، تا آنجا كه گويا خداوند را مي بيند و آداب بندگي او را به نحو شايسته به جاي مي آورد. اخلاق خداگرايانه و خدامحور، و اخلاق مبتني بر عشق و محبت الهي از جمله تعابيري اند كه رويكرد سوم را تفسير و تبيين مي كنند (همان، ص 358-363 و 373-374).

4-2. رويكرد عرف محور

علامه در پايان به رويكرد چهارمي اشاره مي كند كه پيرو آن اخلاق و صفات اخلاقي، همه خواه در ناحية اصولشان و خواه در قلمرو فروعشان، تابع نظر و پسند و ناپسند عرف و جامعه هستند. ازاين رو هر جامعه اي به تشخيص خود عمل مي كند؛ بدون اينكه در مقام ارزشيابي و ارزش گذاري خواسته باشد به اصل مطلق و استواري پايبند بماند. اين نظريه كه به گونه اي برايند نظرية تحول و تكامل طبيعي و مادي به شمار مي رود، دلالت بر نسبيت اصول و فروع ارزش ها از جمله ارزش هاي اخلاقي دارد و بنابراين از نگاه علامه نظرية پذيرفتني اي نيست (همان، ص 375-379).

جمع بندي و نتيجه گيري

تعليم و تربيت ارزش ها از جمله رسالت هاي مهمي است كه هر مكتب فكري و اعتقادي مي كوشد گفته يا ناگفته، نوشته يا نانوشته، خواسته يا ناخواسته، دانسته يا نادانسته، آگاهانه يا ناآگاهانه نسبت به انجام آن اهتمام ورزد. اصولاً قوام و پايداري مكاتب به استحكام باورها و ارزش هايي وابسته است كه مكاتب به منظور حفظ و صيانت آنها پايه گذاري شده اند. در اين ميان، بسته به مباني، اصول، اهداف، روشمندي ها و رويكردها، مكاتب تربيتي ـ ارزشي از يكديگر بازشناسي و متمايز مي شوند.

در پژوهش پيش رو، تنها به معيار تمايزبخش رويكردها در تعليم و تربيت ارزش ها، آن هم از زاوية نگاه علامه طباطبايي در تفسير الميزان، بسنده كرديم و از بيان ديگر معيارها و مقياس هاي متمايزكننده چشم پوشي كرديم. بحث از رويكردها بسيار مهم و حياتي و كليدي است؛ نه تنها از اين جنبه كه به خودي خود و به گونه اي هرچند گذرا و اجمالي و احياناً به صورت ضمني مشتمل بر بيان مباني و اصول و روشمندي هاست، بلكه از اين زاويه نيز كه مستقيم تر و سريع تر هويت يك مكتب تربيتي را آشكار مي سازد.

امروزه در سطح جهاني با دو رويكرد كلي و عمومي در زمينة تبيين و ترويج ارزش ها روبه روييم: رويكرد اول به اشخاص و جوامع ارزش مدار ارزش باور نظر دارد و آنان را موضوع تعليم و تربيت قرار مي دهد. اين در حالي است كه رويكرد دوم، فارغ از اشخاص و جوامع، به خود ارزش ها مي انديشد و بر معيارمند سازي خود ارزش ها تأكيد مي ورزد. در نگاه اول، فعاليت هاي تربيتي ناظر به اشخاص و جوامعِ ملتزم و پايبند به ارزش ها هستند، در صورتي كه در نگاه دوم اين فعاليت ها ناظر به حيثيت و منزلت خود ارزش هايند. براي مثال، گاه بحث دربارة انسان هاي مؤمن پرهيزكار خوش اخلاق است، اما گاه دربارة ايمان، پرهيزكاري و حسن خلق است. هر دو رويكرد، چه متربي محور و چه ارزش محور، اهميت و جايگاه و مزايا و آثار تربيتي خاص خود را دارند. هركدام از اين رويكردهاي كلي و عمومي به طور خاص از زيرمجموعه هايي برخوردارند كه در نوشتار حاضر به بيان زيرمجموعه هاي دستة دوم با نگرش به تفسير الميزان پرداختيم. در اين راستا، تمام تلاشمان مصروف اين شد تا نشان دهيم چگونه و با چه رويكردي مي توان به گونه اي شايسته تر ارزش ها را در نظر و عمل آشكار ساخت و جايگاه و ماهيت آنها را به تصوير كشيد و اذهان و افهام شايستگان را به جانب آن فرا خواند.

علامه طباطبايي با اشاره به چهار رويكرد، برترين و شايسته ترين رويكرد را رويكرد خدامحوري دانست كه بر پاية توجه و محبت به خداوند و انگيزة كسب رضايت الهي استوار است. انتخاب اين رويكرد از ابتكارهاي قرآن به شمار مي رود و علاوه بر سرآمدي و امتيازاتي كه نسبت به ديگر رويكردها دارد، با رويكرد جاري و فراگير قرآن يعني با نظام و انديشة توحيدمحوري قرآن در همة ساحت هاي شخصي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي، حقوقي، اقتصادي و... كاملاً سازگار است. اين سازگاري زمينة جذب گرايش هاي فطري به سوي ارزش هاي متعالي و پيشگيري و پرهيز از رذايل و مفاسد اخلاقي را بهتر و بيشتر فراهم مي سازد. بدين ترتيب شايسته است در اين زمينه پژوهش هاي بيشتري صورت پذيرد تا از سويي زمينه هاي التزام به ارزش هاي والاي الهي، و از سوي ديگر راهكارهاي پيشگيري از رذايل و مفاسد، بر حسب انگيزه و محبت و جلب رضايت الهي بيشتر و بيشتر فراهم آيد.


منابع

امام خميني، سيدروح الله، 1378، تفسير سورة حمد، چ پنجم، تهران، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني ره.

آمدي، عبدالواحد، بي تا، غرر الحكم و درر الكلم، قم، دار الكتاب.

حسيني تهراني، سيدمحمدحسين، 1425ق، مهر تابان: يادنامة عالم رباني علامه سيدمحمدحسين طباطبايي تبريزي، مشهد، نور ملكوت قرآن.

رهنمايي، سيداحمد، 1391 ـ الف، فلسفة ارزش ها با نگرش اسلامي، مجموعه مقالات همايش بين المللي مباني فلسفي علوم انساني، ج 3، قسمت دوم، قم، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره.

ـــــ، 1391ـ ب، سرمقاله، معرفت، ش 179.

ـــــ، 1390، مكتب تربيتي علامه طباطبايي، قم، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره

ـــــ، 1388، درآمدي بر فلسفۀ تعليم و تربيت، قم، مؤسسة ٱموزشي و پژوهشي امام خميني ره

ـــــ، 1383، درآمدي بر مباني ارزش ها، قم، مؤسسة ٱموزشي و پژوهشي امام خميني ره

طباطبايي، سيدمحمدحسين، 1393ق، الميزان في تفسير القرآن، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.

ـــــ، 1430ق، الميزان في تفسير القرآن، قم، مؤسسه النشر الاسلامي التابعه لجماعة المدرسين بقم المشرفه.

ـــــ، 1361، رسالة الولايه، در يادنامة مفسر كبير استاد علامه سيدمحمدحسين طباطبايي، قم، شفق.

ـــــ، 1422ق، سنن النبيˆ، مقدمة محمد هادي الفقهي، قم، مؤسسه النشر الاسلامي.

ـــــ، 1365، رسائل التوحيديه: 1. رسالة التوحيد 2. رسالة الأسماء 3. رسالة الأفعال 4. رسالة الوسائط 5. رسالة الانسان قبل الدنيا 6. رسالة الانسان في الدنيا 7. رسالة الانسان بعد الدنيا، قم، بنياد علمي و فكري استاد علامه سيدمحمدحسين طباطبايي.

مجلسي، محمدباقر، 1362، بحار الأنوار، تهران، دار الكتب الاسلاميه.

مصباح يزدي، محمدتقي، 1388، مشكات: اخلاق در قرآن، قم، مؤسسة ٱموزشي و پژوهشي امام خميني ره

ـــــ، 1387، مشكات: به سوي خودسازي، قم، مؤسسة ٱموزشي و پژوهشي امام خميني ره

مطهري، مرتضي، 1387، مجموعه آثار: تعليم و تربيت در اسلام، ج 22، تهران، صدرا.

ـــــ، 1386، مجموعه آثار: فطرت، ج 3، تهران، صدرا.

يادنامة مفسر كبير استاد علامه سيدمحمدحسين طباطبايي، 1361، قم، شفق.[1]. برگرفته از بيانات علامه مصباح يزدي. درواقع كسي چون ايشان به وضوح به بيان اين مطلب مهم نپرداخته است، به منظور فهم بهتر، به گوشة ديگري از بيانات علامه مصباح يزدي در خصوص ارزش هاي اخلاقي توجه فرماييد:

افعال اخلاقي پيوسته داراي مطلوبيت بالغير هستند و همة ارج و ارزش آنها به خاطر نتيجه اي است كه با انجام اين افعال، عايد انسان مي شود و از سنخ ارزش فلاح و فوز، يعني مطلوبيت ذاتي و خودبه خودي نيست. اين ارزش صفت فعل اختياري است و به وسيلة بايد تبيين مي شود. در صورتي كه ارزش نتيجة فعل يعني فوز و فلاح از سنخ ارزش هاي اختياري نيست.

علامه مصباح يزدي چنين تفسيري را در مورد ارزش هاي منفي اخلاقي نيز ارائه كرده است، آنجاكه مي گويد: ... ارزش منفي اخلاقي نيز اولاً صفت فعل اختياري انسان است و ثانياً پرتوي از ارزش منفي و مبغوضيت ذاتي نتيجة نامطلوب آن فعل خواهد بود. در اين رابطه باز ارزش منفي عمل اختياري مبغوضيت بالغير است، اما ارزش منفي نتيجة نامطلوب مبغوضيت ذاتي است؛ يعني اينكه نتيجه به خودي خود به آن مبغوضيت متصف مي گردد. اين اتصاف ذاتي و بالغير بيان رابطة جبري، وضعي و ضروري است كه بين عمل اختياري منفي و نتيجة نامطلوب مترتب بر آن برقرار مي باشد.

[2]. براي مطالعة بيشتر، ر.ك: مطهري، 1387، ص235ـ236.