خوانش انتقادي اهداف شاخص‌هاي ده‌گانة طرح تربيتي مدارس امين

سال چهاردهم، شماره دوم، پياپي 28، پاييز و زمستان 1401، ص 77-92

معصومه صمدي/ دانشيار گروه فلسفة تعليم و تربيت پزوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، تهران، ايران   Fsamadi30@yahoo.com       
دريافت: 20/02/1401 ـ پذيرش: 15/06/1401
چکيده
هدف از انجام اين پژوهش، خوانش انتقادي اهداف شاخص‌هاي ده‌گانة طرح تربيتي مدرسة امين است. روش پژوهش کيفي از نوع تحليل محتواست. جامعة تحقيق در اين مطالعه چارچوب مفهومي طرح تربيتي مدرسة امين، مصوبة معاونت تبليغ حوزة علمية قم است. يافته‌هاي حاصله حاکي از اين است که طرح تربيتي امين برخوردار از قابليت‌هايي است که به استفاده از ظرفيت دانش‌آموختگان حوزه‌هاي علميه در آموزش و پرورش، پررنگ شدن حوزة تربيت با تمرکز بر تربيت اعتقادي و عبادي و اخلاقي در مدارس، تلاش جهت برقرار کردن ايجاد ارتباط بين دانش‌آموزان و روحانيون منجر مي‌شود. ضمن اينکه اهداف طرح با کاستي‌هايي مواجه است. از کاستي‌هاي اهداف اين طرح مي‌توان به اين موارد اشاره کرد: نسبت برقرار نکردن اهداف شاخص‌هاي ده‌گانه با سند تحول بنيادين آموزش و پرورش؛ مشخص نبودن رويکرد حاکم بر اهداف و شاخص‌ها؛ فقدان مباني نظري؛ روشن نبودن ملاک استخراج شاخص‌ها؛ روشن نبودن نسبت بين شاخص‌ها و دوره‌هاي تحصيلي؛ فقدان پيوست اعتبار‌سنجي شاخص‌ها؛ نبود ارتباط منطقي بين شاخص‌ها؛ يک‌جنس نبودن شاخص‌ها؛ روشن نبودن محتواي آموزشي دربارة تک‌تک شاخص‌ها؛ و فقدان برنامة عملياتي براي تک‌تک شاخص‌ها. ازاين‌رو لازمة گسترش اين طرح در مدارس، بازانديشي دربارة موارد يادشده است.
کليدواژه‌ها: خوانش انتقادي، اهداف، شاخص‌ها، طرح تربيتي، مدرسة امين.

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
28
شماره صفحه: 
77