تدوين الگوي جامع تربيت ديني كودك بر اساس انديشۀ تربيتي ابن‌سينا

* ناهيد حيدري/ دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت اسلامي، دانشگاه علامه طباطبايي Nahidheidari20@yahoo.com
سعيد بهشتي/ استاد گروه فلسفه تعليم و تربيت اسلامي، دانشگاه علامه طباطبايي Beheshti@atu.ac.ir
علي دلاور/ استاد گروه آمار و روش تحقيق، دانشگاه علامه طباطبايي Delavarali@yahoo.com
محسن ايماني/ استاديار گروه فلسفه تعليم و تربيت، دانشگاه تربيت مدرس Eimanimo@modares.ac.ir
دريافت: 20/07/1399 ـ پذيرش: 12/12/1399

چكيده
هدف كلي تحقيق حاضر، تدوين الگوي تربيت ديني كودك (بعد عملي يا فروعات) بر اساس انديشة تربيتي ابن‌سيناست. از نظر ابن‌سينا، تربيت ديني تجلي حكمت، رحمت و نعمت عظيم خداوندي است. به بياني ديگر، تربيت ديني پرورش بعد معنوي و ايجاد رابطه با خداوند است. «هدف» تربيت ديني آشنايي با اعمال عبادي است. هدف غايي آن از نظر ابن‌سينا، رسيدن به قرب حق اول، معرفي گرديد. زمينه‌هاي تربيت ديني، ازدواج و محيط مي‌باشند. اصول تربيت ديني نيز شامل آشنايي با اعمال عبادي و اصل اعتدال است. در زمينة روش‌ها، روش آماده‌سازي، الگوپذيري و آشنايي با اماكن مذهبي قابل بحث است. محتواي تربيت ديني را ابن‌سينا مشتمل بر محتواي عبادي و آشنايي با نماز و دعا كردن مي‌داند. بر اساس بيانات بوعلي، عوامل تربيت ديني شامل خانواده، مدرسه و دوستان است و موانع عبارت‌اند از شرك در عبادت و صفات رذيله. در نهايت نيز الگوي جامع تربيت ديني تدوين مي‌گردد.
كليدواژه‌ها: تربيت ديني، كودك، ابن‌سينا.

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
24
شماره صفحه: 
23