طراحي و اعتبارسنجي برنامة درسي «تربيت كودك از ديدگاه اسلام و روان‌شناسي» به‌عنوان درس عمومي

سيدکاظم علوي لنگرودي/ استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه يزد    kalavi@yazd.ac.ir
احمد زندوانيان/ استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه يزد     azand2000@yazd.ac.ir
* الهه درياپور/ دکتراي روان‌شناسي تربيتي     daryapour2010@yahoo.com
فرزانه زارع/ کارشناس ارشد برنامه‌ريزي درسي دانشگاه يزد
دريافت: 31/03/1399 ـ پذيرش: 09/09/1399

چکيده
مطالعة حاضر با هدف طراحي و اعتبارسنجي برنامة درسي «تربيت کودک از ديدگاه اسلام و روان‌شناسي» به‌عنوان يکي از دروس عمومي، انجام گرفت. روش تحقيق از نوع طرح آميختة اکتشافي (کيفي ـ کمّي) است. در مرحلة کيفي، پس از بررسي اسناد علمي و مصاحبه با صاحب‌‌‌نظران، کدهاي محوري و گويه‌هاي مربوط به عناصر هدف، محتوا، روش تدريس و روش ارزشيابي برنامة درسي پيشنهادي، با روش تحليل محتوا استخراج گرديد و مبناي تدوين پرسش‌نامة محقق‌ساخته شد. در مرحلة کمّي و با روش توصيفي پيمايشي، جهت اعتبارسنجي برنامة درسي با الگوي مبتني بر نظر خبرگان آيزنر، پرسش‌نامه توسط بيست متخصص (استادان علوم تربيتي، روان‌شناسي و معارف اسلامي) در دانشگاه يزد تکميل شد. داده‌هاي پرسش‌نامه، با آزمون تحليل واريانس رتبه‌اي‌ فريدمن تحليل شد. يافته‌ها نشان داد که اعتبار برنامة درسي طراحي شده توسط متخصصان، به‌دليل اتخاذ رويکرد بين‌رشته‌اي، و لزوم بازنگري اساسي و نوآوري در دروس عمومي تأييد شد.
کليدواژه‌ها: طراحي برنامة درسي، دروس عمومي، تربيت کودک، اسلام و روان‌شناسي.
 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
23
شماره صفحه: 
55