تأثير آموزش هوش معنوي اسلامي بر افزايش اميدواري دانش‌‌آموزان ابتدايي شهر قم

سال دهم، شماره اول، پياپي 19، بهار و تابستان 1397

رضا جعفري هرندي/ دانشيار گروه علوم تربيتي، دانشکده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه قم، قم، ايران    rjafarih@gmail.com
محمد ستايشي اظهري/ استاد مدعو گروه روانشناسي، دانشكده علوم انساني، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامي، قم، ايران Setayeshi_m@yahoo.com
سيف‌اله فضل‌الهي قمشي/ استاديار گروه علوم تربيتي، دانشکده علوم انساني، دانشگاه آزاد اسلامي قم، قم، ايران 
دريافت: 28/12/1396 ـ پذيرش: 13/05/1397
چکيده
اميدواري با بازده‌هاي مهمي همراه است و مي‌تواند در رسيدن به ‌اهداف و حل مشکلات، نقش بسزايي ايفا‌ کند. هدف پژوهش حاضر بررسي اثربخشي آموزش هوش معنوي در افزايش اميدواري دانش‌آموزان ابتدايي شهر قم بوده ‌است. روش تحقيق، شبه‌آزمايشي، و از نوع پيش‌آزمون- پس‌آزمون، با گروه گواه است. جامعة آماري، دانش‌آموزان پسرِ پاية ششم ابتدايي بودند که در سال97-1396 ‌تحصيل مي‌کردند. از ميان آنها دو گروه آزمايشي و گواه، با استفاده از روش نمونه‌گيري خوشه‌اي چندمرحله‌اي، به‌صورت کاملاً تصادفي انتخاب شدند، که تعداد هر گروه30 نفر بود. گروه آزمايش به‌طور منظم به‌مدت هشت جلسه در دورة آموزش هوش معنوي حضور يافتند. براي جمع‌آوري داده‌ها از پرسش‌نامة اميدواري اشنايدر، هريس، اندرسون، هولرن، ايرونيگ، سيگمون و هنري ‌(1991) با ضريب آلفاي کرونباخ 86/0 استفاده شد. نتايج پژوهش از اثربخشي معنادار آموزش هوش معنوي بر افزايش اميدواري حکايت داشت. هوش معنوي و ارتقا آن مي‌تواند در پيشگيري از مشکلات تحصيلي تأثيرگذار باشد. بنابراين، يافته‌هاي پژوهش حاضر براي مشاوران، به‌خصوص مشاوران مذهبي، در جهت بالا بردن سطح اميدواريِ دانش‌آموزان قابل استفاده ‌است.
كليدواژه‌ها: هوش معنوي اسلامي، اميدواري، دانش‌آموزان ابتدايي شهر قم.