دوفصل‌نامة علمي ـ پژوهشي اسلام و پژوهش‌های تربيتي

اسلام و پژوهش‌هاي تربيتي دو فصل‌نامه‌اي علمي ـ پژوهشي در زمينه علوم تربيتي است، و طيف وسيع موضوعات تعليم و تربيت از فلسفه تعليم و تربيت، تعليم و تربيت اسلامي تا ساحت‌هاي ديـني، اجـتماعي و عـاطفي و گرايـــش‌هاي ايـن رشتـه به صورت پژوهش‌هاي نظري و تجربي را شامل مي‌شود.

اين دو فصل‌نامه در نظر دارد پژوهش‌هاي خود را با توجه به ديدگاه اسلام و مباني آن در اختيار جامعه علمي كشور قرار دهد و بر همين اساس، پذيراي مقالات محققان و استادان ارجمند حوزه و دانشگاه مي‌باشد.

رتبه علمي

علمي-پژوهشي

دوره انتشار

دو فصلنامه

صاحب امتياز

موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس‌سره

مدير مسئول

عليرضا اعرافي

سردبير

محمدجواد زارعان

دبير تحريريه

اسدالله طوسي

مدير اجرايي

مهدي دهقان

هيئت تحريريه

علي‌رضا اعرافي- دانشيارجامعة المصطفي العالمية

مسعود جان‌بزرگي-استاديار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

علي حسين زاده-استاديار دانشگاه كاشان

سيداحمد رهنمايي-دانشيار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

محمدجواد زارعان-استاديار جامعة المصطفي العالمية

محمدناصر سقاي بي‌ريا-استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

عباسعلي شاملي-استاديارجامعة المصطفي العالمية

سيدمحمد غروي-استاديار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دورنگار

2934483-0251

نشاني الكترونيك

ier@qabas.net

نشاني پستي

قم، بلوار امين، بلوار جمهورى اسلامى ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏سره ـ طبقه چهارم

صندوق پستي

186ـ37165

شاپا

x434-8002