اهداف و چشم انداز

قيمت نسخه فيزيكي: 
0تومان
قيمت نسخه pdf: 
3500تومان

نشريه «اسلام و پژوهش‌هاي تربيتي» دوفصل‌نامه‌اي علمي ـ پژوهشي در زمينة تعليم و تربيت با رويکردي اسلامي است كه با اهداف زير منتشر مي‌شود:
۱. نظريه‌پردازي در قلمرو تعليم و تربيت؛
۲. زمينه‌سازي براي تحقق نظام تعليم و تربيت اسلامي؛
۳. تبيين فلسفة تعليم و تربيت اسلامي (ماهيت، مباني، اصول، روش‌ها و مسايل)؛
۴. بررسي و نقد فلسفه‌هاي تربيتي موجود بر اساس مباني اسلامي؛
۵. بررسي و نقد رويکردها و ديدگاه‌هاي موجود در تعليم و تربيت معاصر بر اساس مباني اسلامي؛
۶. روش‌شناسي استنباط موضوعات و مسائل تعليم و تربيت، با تأکيد بر تعليم و تربيت اسلامي؛
۷. بومي‌سازي دانش علوم تربيتي با توجه به فرهنگ اسلامي ايراني؛
۸. تحليل مسايل روز آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران در سطوح نظري و کاربردي.