جايگاه عقلانيت و معنويت در برنامة درسي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال دهم، شماره اول، پياپي 19، بهار و تابستان 1397

حسين كارآمد/ استاديار گروه علوم تربيتي، مجتمع آموزش عالي علوم انساني وابسته به‌ جامعةالمصطفي
    hkaramadbi@gmail.com
دريافت: 12/01/1397 ـ پذيرش: 10/06/1397
چکيده
اين پژوهش، که با روش تحليلي و استنتاجي، و با هدف بررسي عقلانيت و معنويت در برنامة ‌درسي با نگرش به‌ فلسفة اسلامي انجام شد، بر اين فرض اساسي مبتني است که جهت‌گيري‌هاي هنجاري برنامة‌ درسي، بر مباني فلسفي استوارند. يافته‌ها حاکي از آن است که جهت‌گيري‌هاي عقلاني و معنوي برنامة ‌درسي، به‌ترتيب، بيشتر از مباني فلسفي عمل‌گرايي و انسان‌‌‌گرايي سرچشمه مي‌گيرند. برخلاف اين جهت‌گيري‌ها که در آن‌ها ارتباط روشني بين عقلانيت و معنويت، و به‌ويژه معنويت ديني وجود ندارد، در جهت‌گيري عقلانيت معنوي برنامة درسي برگرفته از فلسفه اسلامي، عقلانيت و معنويت به‌هم مرتبط‌اند. عقلانيت مراتبي دارد که از پايين‌ترين مرتبه، يعني عقلانيت ابزاري تا دستيابي به ‌عقل فعال و درک پروردگار متعال امتداد مي‌يابد. برقراري ارتباط بين پايين‌ترين تا بالاترين مرتبه‌ عقلانيت در برنامة‌ درسي، هدف غايي در برنامة ‌درسي را الهي مي‌کند و اهداف واسطي را نيز معنوي مي‌سازد. همچنين، جهت‌گيري عقلانيت معنوي، جامعيت و يکپارچگي را براي محتواي برنامة ‌درسي رقم مي‌زند و در جهت نيل به‌کمال و سعادت واقعي، فضاي آکنده از شوق و انگيزه‌‌ در فراگيران ايجاد مي‌کند. 
کليدواژه‌ها: عقلانيت، معنويت‌، جهت‌گيري عقلاني برنامة درسي، جهت‌گيري معنوي برنامة درسي، جهت‌گيري عقلانيت معنوي برنامة درسي.